EBSCO – Academic Search Premier  – מדריך חיפוש מתקדם

 

הנחיות חיפוש

 הערה: הכניסה למאגרי הספרייה באמצעות פורטל שירותי המידע האישיהסיסמה אישית ואינה ניתנת להעברה!

  (יש להקפיד לשמור על חוק זכויות יוצרים).

בחרו מדף מאגרי המידע את המאגר EBSCO– Academic Search Premier.

במסך המתקבל סמנו את תיבת המאגר "Academic Search Premier" ולחצו על "Continue".

מסך בחירת מאגר - Ebsco - Academic search premier

יתקבל מסך החיפוש המתקדם של המאגר. שדות חיפוש עיקריים: מחבר, כותר המאמר, נושא, נושא גיאוגרפי,
נושא שם ושם כתב העת.

שדות חיפוש מתקדם

 

דוגמה לחיפוש לפי נושאים:

לחיפוש הנושאים לפי מונחי המאגר Readiness for school  (מוכנות לבית הספר) וגם Social skills in children (מיומנויות חברתיות בילדים)

1.  בחרו בתיבות שדות החיפוש את האפשרות "SU Subject Terms" לחיפוש לפי נושא.

2. הקלידו את מונחי החיפוש בתיבות החיפוש.

חיפוש מתקדם לפי נושאים

אפשר להגביל הגבלות שונות באמצעות סימון התיבות המתאימות ,למשל, קבלת מאמרים בטקסט מלא ,מאמרים אקדמיים מחקריים ,מאמרים שפיטים (Peer reviewed), שנות פרסום ועוד.

הגבלת אפשרויות חיפוש

 

לסיום לחצו על "search" לקבלת תוצאו החיפוש.

 

שליחת מאמר בדואר האלקטרוני

לשליחת מאמרים בדואר האלקטרוני לחצו על התיקיות מימין לכותרות המאמרים הרצויים.

התיקיות יופיעו בתיקיית האחסון.

שליחת מאמרים בדואר האלקטרוני

 

לצפייה במאמרים שנבחרו, ביצוע הדפסה או לשליחה בדואר האלקטרוני לחצו על הקישור Folder View.

 

תיקיית אחסון קבצים

 

לשליחה בדואר האלקטרוני, סמנו את התיבות מצידן השמאלי של כותרות המאמרים הרצויים ולחצו על צלמית ה-E-mail לשליחה. בחלון הנפתח הקלידו את כתובת הדואר האלקטרונית ולחצו על "Send".