EBSCO – Academic Search Premier  – מדריך חיפוש במילון המונחים – התזאורוס

 

הנחיות חיפוש

הערה: הכניסה למאגרי הספרייה באמצעות פורטל שירותי המידע האישיהסיסמה אישית ואינה ניתנת להעברה!

  (יש להקפיד לשמור על חוק זכויות יוצרים).

בחרו מדף מאגרי המידע את המאגר EBSCO – Academic Search Premier.

במסך המתקבל סמנו את תיבת המאגר "Academic Search Premier" ולחצו על "Continue".

מסך בחירת מאגר

דוגמה לחיפוש הנושא  "school readiness"(מוכנות לבית הספר)

 

לחיפוש מונח ממילון המונחים של המאגר (התזאורוס)  לחצו במסך המתקבל בסרגל העליון על  "Subject Terms".

בחירת חיפוש בתזאורוס במונחי החיפוש

 

 

בתיבת החיפוש של Subject Terms"" סמנו את האפשרות "Terms Begins With".

רשמו בתיבת החיפוש את מונח החיפוש הרצוי "school readiness" ולסיום לחצו על "Browse".

 

חיפוש בתיבת מונחי התזאורוס

 

התקבלה הפנייה לחיפוש לפי המונח הנבחר על ידי המאגר לחיפוש  "Readiness for school" במקום המונח"school readiness"   שהוקלד לראשונה.

בחירת המונח הנכון לחיפוש מהתזאורוס

 

לחצו על המונח הנכון לשימוש  "Readiness for school"

במסך המתקבל סמנו את התיבה ליד המונח ולחצו על "Add".

העתקת המונח הנכון לתיבת החיפוש

המונח הועתק לתיבת החיפוש להמשך החיפוש.